Pravne beleške

Pravne beleške

1. Informacije o aktivnostima

Kompanija je postavila ovaj sajt na internet kako bi vam predstavila svoja aktivnosti i pružila vam informacije i preporuke u vezi sa svojim aktivnostima ili vašim interesovanjima. Kompanija može bilo kad i bez prethodnog obaveštenja modifikovati informacije koje se nalaze na ovom Sajtu a odnose se na njene aktivnosti. Ove informacije su obezbeđene kao opšte informacije, bez ikakvih garancija da su pogodne za bilo kakvu konkretnu svrhu.

2. Intelektualna svojina

2.a. Sve informacije ili dokumenti (tekst, animirane ili statične ilustracije, baze podataka, zvuci, fotografije, know-how ili navedeni proizvodi) koji se nalaze na Sajtu, kao i svi elementi kreirani za ovaj Sajt i njegovu opštu strukturu predstavljaju svojinu Kompanije ili podružnica u njenom direktnom ili indirektnom vlasništvu ili podležu pravima na korišćenje, umnožavanje i predstavljanje koja su u posedu napred navedenih. Pomenute informacije, dokumenti i stavke podležu zakonima koji štite autorska prava u meri u kojoj su dostupni javnosti putem ovog Sajta. Nikakve dozvole niti prava izuzev onih koji se odnose na pregledanje ovog Sajta neće biti odobrena bilo kojim licima u vezi sa pravima intelektualne svojine. Umnožavanje dokumenata sa ovog Sajta dozvoljeno je jedino u svrhu informisanja za ličnu i privatnu upotrebu. Svako umnožavanje ili upotreba kopija napravljenih u druge svrhe formalno je zabranjena i podleže prethodnoj formalnoj dozvoli od strane Kompanije. U svakom slučaju, dozvoljeno umnožavanje informacija navedenih na ovom Sajtu mora sadržati navode o izvorniku i odgovarajuće podatke o vlasništvu.

2.b. Prepoznatljivi znaci. Ukoliko nije drugačije precizirano, nazivi kompanije, logotipi, proizvodi i brendovi navedeni na ovom Sajtu predstavljaju vlasništvo Kompanije. Ne smeju se koristiti bez prethodne pismene dozvole Kompanije.

2.c. Baze podataka. Sve baze podataka koje su vam na raspolaganju predstavljaju vlasništvo Kompanije koja je sastavila ove baze podataka. Zabranjeno je izdvajanje ili dalja upotreba kvalitativno ili kvantitativno značajnog dela baza podataka, čak i za privatne potrebe.

3. Obaveze korisnika

3.a. Svaki posetilac ovog Sajta koji dostavi informacije daje Kompaniji sva prenosiva prava u vezi sa navedenim informacijama i ovlašćuje Kompaniju da iste koristi. Informacije koje posetioci na taj način pruže neće se smatrati poverljivim. Međutim, dostavljene informacije predstavljaju lične podatke u smislu definisanom Francuskim Zakonom o obradi podataka i privatnosti od 6. januara 1978. godine, što znači da se obavezujemo da ćemo navedene informacije obrađivati u skladu sa našom Politikom zaštite podataka koja je primenljiva na ovaj Sajt.

3.b. Svaki posetilac ovog Sajta takođe potvrđuje da je saglasan sa ovim merama i važećim zakonima, odnosno konkretno:

  • Poseduje sposobnost i sredstva neophodna za pristup ovom Sajtu i njegovo korišćenje

  • Verifikovao je da korišćena IT konfiguracija ne sadrži viruse i da je u potpuno funkcionalnom stanju

  • Tamo gde je to primenljivo, daje Kompaniji i partnerima pravo da koriste pružene informacije (izuzev onih koje su lične prirode)

  • Dužan je da čuva poverljivost i samim tim je odgovoran za korišćenje i bezbednost pristupnih kodova i lozinki koje vam Kompanija može poslati radi pristupa konkretnim odeljcima. Kompanija zadržava pravo da vam obustavi pristup Sajtu u slučaju prevarne upotrebe ili pokušaja prevarne upotrebe navedenog pristupa.

4. Hipertekstualni linkovi

4.a. Aktivacija linkova. Kompanija formalno odbija bilo kakvu obavezu u pogledu sadržaja sajtova čije linkove postavlja. Navedeni linkovi ponuđeni su korisnicima ovog Sajta kao usluga. Molimo da konsultujete opšte uslove i politiku zaštite ličnih podataka na tim sajtovima kako biste razumeli njihov način rada. Odluku o korišćenju linkova donose isključivo korisnici Sajta. Mi bilo kad možemo modifikovati ili izbrisati link na našem Sajtu.

4.b. Autorizacija linkova. Ukoliko želite da postavite hipertekstualni link za ovaj Sajt, prethodno morate dobiti pismenu autorizaciju od Kompanije uz kontakt detalje precizirane na kraju ovog dokumenta.

5. Formalna obaveštenja

5.a. Informacije i preporuke (u daljem tekstu: „Informacije“) postavljene na ovom www (World Wide Web) serveru obezbeđene su u dobroj nameri.

Ove Informacije se smatraju tačnim u trenutku kada su vam dostupne. Međutim, Kompanija ne tvrdi niti garantuje sveobuhvatnost ili preciznost navedenih Informacija. Vi u potpunosti preuzimate rizik koji proističe od vašeg oslanjanja na date Informacije. Ove Informacije su obezbeđene pod uslovom da vi ili bilo koja druga osoba koja ih prihvata može da utvrdi njihovu korisnost za konkretne potrebe pre njihovog korišćenja. Kompanija ni u kom slučaju neće prihvatiti odgovornost za povrede uzrokovane oslanjanjem na navedene Informacije, njihovim korišćenjem ili korišćenjem proizvoda na koje se odnose.

Navedene Informacije neće se smatrati preporukom za korišćenje informacija, proizvoda, postupaka, opreme ili formula koje krše neki patent, autorsko pravo ili registrovanu robnu marku. Kompanija odbacuje bilo kakvu izričitu ili podrazumevanu obavezu u slučaju da korišćenje navedenih Informacija krši neki patent, autorsko pravo ili registrovanu robnu marku.

Kompanija (koja objavljuje Sajt, kao i sve podružnice u njenom direktnom ili indirektnom vlasništvu) kategorički odbacuje sva tumačenja kojima se sadržina njenih sajtova koristi za porudžbine ili podsticaje za kupovinu akcija ili drugih instrumenata obezbeđenja kotiranih na berzi i podložnih pregovorima koji pripadaju kompaniji TOTAL S.A. odnosno nekoj od njenih podružnica u direktnom ili indirektnom vlasništvu.

Nikakva izričita ili podrazumevana garancija neće biti pružena u vezi sa komercijalnom prirodom pruženih Informacija ili njihovom pogodnošću za određene potrebe, kao ni kada su u pitanju proizvodi na koje se Informacije odnose.

Kompanija se ni u kom slučaju ne obavezuje na ažuriranje ili ispravljanje Informacija postavljenih na Internet ili njene web servere. Isto tako, Kompanija zadržava pravo da prepravlja ili ispravlja sadržinu svojih sajtova u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja.

5.b. Dokumenti predstavljeni na ovom Sajtu mogu sadržati prognoze u vezi sa finansijskim položajem, rezultatima poslovanja, aktivnostima i industrijskom strategijom Kompanije. Konkretno, upotreba izraza kao što su „planovi“, „očekuje se“, kao i bilo kakve izjave koje se odnose na ciljeve rukovodstva Kompanija, procene i ciljevi u vezi sa proizvodnjom i trendovima kada su u pitanju rezultati poslovanja predstavljaju samo projekcije. Navedene prognoze zasnovane su na hipotezama koje mogu biti netačne ili uslovljene faktorima rizika kao što su oscilacije kursa, cene proizvoda na bazi ulja, mogućnost obezbeđivanja smanjenja cena bez neželjenog ometanja poslovanja, razmatranja koja proističu iz ekoloških propisa i ekonomskih i finansijskih uslova u opštim dokumentima.

Kompanija (koja objavljuje Sajt, kao i sve podružnice u njenom direktnom ili indirektnom vlasništvu) ne obavezuje se niti se od nje zahteva da ažurira svoje prognoze, a naročito kao rezultat novih informacija ili naknadnih događaja ili drugih faktora. Dodatne informacije u vezi sa faktorima koji mogu uticati na finansijske rezultate grupe kojoj Kompanija pripada mogu se potražiti u dokumentaciji podnetoj francuskoj instituciji Autorité des marchés financiers (AMF) i Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC).

5.c. Kompanija ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili da će serveri koji obezbeđuju pristup Sajtu funkcionisati, odnosno da spoljni sajtovi do kojih vode hipertekstualni linkovi ne sadrže viruse.

6. Ažuriranje uslova korišćenja Sajta i nadležni zakon

Kompanija može ažurirati ove Uslove korišćenja Sajta u bilo kom trenutku. U skladu sa tim, pozivamo vas da redovno proverite najaktuelnije važeće Uslove korišćenja. Ovi opšti uslovi korišćenja Sajta podležu zakonima Francuske i u nadležnosti su sudova u Francuskoj.

?? ?? ?? ??